... men Kalender og alt det andet?

... but Calendar and everything else?


Ikke alle vil nøjes med masse af billeder på computeren og er måske gået sur i at klistre de indkøbte aftryk ind i fotoalbum.

Blandt mange udbydere, er det tyske Cewe et ganske godt bud på alternativer til en genvej til
flotte færdige resultater.

Et af disse kender du sikkert allerede
en Cewe Fotobog
.

Men hvorfor ikke også bruge metoden til de
mange andre tryllerier med billeder, f. eks:

-
årets Cewe-kalender
(med typisk 12 billeder)


Som alternativ til at du
- indkøber 12 e-billeder til dagspris
+ udvælger og opsætter et Cewe-layout
+ godkender Cewe-resultatet
+ betaler, afventer og modtager alt ...

... kan du i stedet nøjes med at
- betale for anvendelsen af de 12 billeder
( pr. 271219 kun kr. 8,87 / pr. stk.)
+ udvælge et Cewe-layout (hér)
+ maile dit valg til
Karting i Billeder
hvorefter du modtager info om pris og levering.
Siden skal du blot betale samlet
(til Cewe og samtidig
for studietid til klar-/ færdiggørelse hos
Karting i Billeder, typisk fra kr. 47,-)
+
vente lidt og glædes meget,
når alt modtages ...


Var det ikke noget?

Hent bestillingssoftwaren
(vælg "download gratis ..." -> download her)
og tag en kigger, det er ikke så svært endda.

Hvis du ikke herefter er helt skræmt bort, er
Karting i Billeder klar til også at gi' en hånd med din(e) kreative idéer via mailen.

God fornøjelse.


Not everyone will be content with a lot of pictures on the computer and is perhaps gone sour in stic-
king the purchased images into the photo album.

Among many providers, the German Cewe a very good suggestion for alternatives to a shortcut to great final results.

You probably already know one of these
a Cewe Fotobog
.
(the Cewe Photo Book)

But why not also use the method for the
many other magic tricks with pictures, for example:

- this year's Cewe-calendar
(typically with 12 images)

As an alternative where you
- purchases 12 e-pictures at a daily price
+ selects and sets up a Cewe-layout
+ approves the Cewe-result
+ pays, awaits and receives everything ...

... instead, you just have to
- pay for the use of the 12 images
(per 271219 only DKK 8.87 / each)
+ selecting a Cewe layout (here)
+ email your selection to
Karting i Billeder
after which you will receive info on price and delivery.
Then just pay the total
(to Cewe and at the same time
for studio-time for preparation / completion at
Karting i Billeder, typically from DKK 47, -)
+ wait a little and be very happy,
when everything is received ...


Wasn't that something?

Get ordering software
(choose "download gratis ..." -> download her)
and take a look, it's not difficult at all.

If you'r not subsequently completely scared away,
Karting i Billeder also is prepared to give a hand with your creative ideas via email.

Have fun.